นโยบายเว็บไซต์

เว็บไซต์

www.greenlandholidaytour.com ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ โดยการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและ ข้อตกลง ที่ได้แจ้งให้ทราบ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใด
ที่ www.greenlandholidaytour.com ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดย ละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการทั้งนี้ ในการใช้ บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้แล้ว หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่ง ของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

2. เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา ดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

3. ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

4. www.greenlandholidaytour.com ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง www.greenlandholidaytour.com อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

5. www.greenlandholidaytour.com อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

6. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

7. ในกรณีที่ www.greenlandholidaytour.com หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ www.greenlandholidaytour.com มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่ www.greenlandholidaytour.com อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลง ทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ www.greenlandholidaytour.com และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สำนักงานประกันสังคมจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับ อนุญาตจากสำนักงานประกันสังคม โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับบริการ

4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก www.greenlandholidaytour.com โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

5. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

6. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง www.greenlandholidaytour.com ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น www.greenlandholidaytour.com มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และ www.greenlandholidaytour.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ www.greenlandholidaytour.com หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ www.greenlandholidaytour.com


นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.greenlandholidaytour.com ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับ จากผู้ใช้บริการไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ

www.greenlandholidaytour.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆหากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม www.greenlandholidaytour.com อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานทาง กฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ www.greenlandholidaytour.com อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทเพื่อดำเนินการ ทางกฎหมาย


คุ้กกี้

เว็บไซต์ของ www.greenlandholidaytour.com ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน คุกกี้คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของ คอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้หรือ ปฏิเสธการใช้งานของคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้

www.greenlandholidaytour.com อาจใช้คุกกี้ของบริษัทภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถป้องกันการสร้างคุกกี้หรือทำการลบคุกกี้โดยการตั้งค่า ในบราวเซอร์ แต่การบล็อค คุกกี้อาจมีผลต่อการใช้บริการบางส่วนของเว็บไซต์ กรุณาติดต่อผู้พัฒนาบราวเซอร์ของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบราวเซอร์